Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Wspólna Sprawa”, zwane dalej „LGD”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, mającym na celu:

 1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
 2. aktywizowanie oraz wspieranie społeczności obszarów wiejskich;
 3. realizację lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez LGD;
 4. promocję obszarów wiejskich;
 5. wsparcie i wdrażanie programów rozwoju o celach zgodnych ze statutem LGD, finansowanych przez środki pochodzące z budżetu państwa, budżetu samorządów terytorialnych, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz inne podmioty krajowe i zagraniczne;
 6. działalność edukacyjną, doradczą, szkoleniową oraz informacyjną społeczności obszarów wiejskich, szczególnie w zakresie możliwości korzystania i wdrażania programów rozwoju;
 7. wspieranie działalności wspomagającej rozwój społeczności i wspólnot lokalnych;
 8. rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
 9. upowszechnianie sportu i turystyki na obszarach wiejskich;
 10. wspieranie działalności ekologicznej;
 11. promocję działań partnerskich, szczególnie w kontekście współpracy trójsektorowej;
 12. prowadzenie działalności naukowej oraz badawczej dotyczącej obszarów wiejskich;
 13. promocję działalności LGD;
 14. troskę o dziedzictwo kulturowe, w tym lokalne produkty regionalne;
 15. współpracę z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi o celach zbieżnych z działalnością statutową LGD, szczególnie z innymi partnerstwami trójsektorowymi.

W skład LGD wchodzą osoby fizyczne i osoby prawne, w tym lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy oraz jednostki samorządu terytorialnego. Na poziomie podejmowania decyzji ani jednostki samorządu terytorialnego ani żadna z pozostałych grup interesu w postaci lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz osób fizycznych nie posiada więcej niż 49 % praw głosu.

LGD posiada osobowość prawną.

Siedzibą LGD jest Jasieniec w województwie mazowieckim w powiecie grójeckim:
05-604 Jasieniec,
ul. Warecka 42
Telefon: 048 661 35 70

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
WSPÓLNA SPRAWA

ugrojec

Ważne strony

uwm Urząd Marszałkowski 
www.mazovia.pl

 


arimrAgencja Restrukturyzacji
www.arimr.gov.pl

 


ugrojecUrząd Gminy i Miasta w Grójcu
www.grojecmiasto.pl


uwarkaUrząd Miejski w Warce
www.warka.pl

 


uwarkaUrząd Gminy Jasieniec
www.jasieniec.pl

 


uwarkaUrząd Gminy Goszczyn
www.goszczyn.pl

 


uwarkaUrząd Gminy Chynów
www.chynow.pl

 


Ankieta