Obszar LGD obejmuje teren Gminy i Miasta Grójec, Gminy Goszczyn, Gminy Chynów, Gminy Jasieniec, Gminy i Miasta Warka.

mapa

ugrojec

 Gmina Grójec położona jest w centralnej Polsce, w województwie mazowieckim, na pograniczu Wysoczyzny Rawskiej i Równiny Warszawskiej, w odległości 45 km od Warszawy. Zajmuje powierzchnię 120,64 km2, zamieszkuje ją 24 591 osób, w samym mieście mieszka 15 905 obywateli (stan na maj 2015r.). Grójec ma status miasta powiatowego w skład którego wchodzi 10 gmin.


Rys historyczny

Grójec, dawniej zwany Grodźcem, jest uznawany za jedną z najstarszych osad na południowym Mazowszu. Pierwszy ślad osadnictwa istniał już w VII w. p.n.e.Grójec w XI-XII wieku był grodem kasztelańskim, przy którym była zorganizowana parafia i archidiakonat (przeniesiony około 1250 do Czerska). Pierwsza pisemna wzmianka o Grójcu pochodzi z 1234 roku. W 1419 roku osada dostaje od księcia mazowieckiego Janusza I Starego (przywileje chełmińskie) prawa miejskie. Rozszerzone później przez Zygmunta I Starego i Zygmunta Augusta o prawo odbywania targów i jarmarków, a także prawo pobierania opłaty za przejazd przez most na rzece Molnicy.

Do roku 1526 Grójec położony centralnie w Ziemi Czerskiej, jako miasto powiatowe wchodził w skład Księstwa Mazowieckiego. Po wcieleniu Mazowsza do Korony pozostawał aż do czasów zaborów miastem powiatowym w województwie mazowieckim. Słynął wówczas z wyrobu doskonałych strun do instrumentów lutniczych, warzenia dobrego piwa i gorzałki. Po trzecim rozbiorze Polski ziemia grójecka znalazła się w zaborze pruskim pod nazwą Prus Południowych. Stan ten trwał do roku 1809, kiedy to Grójec wszedł w skład departamentu warszawskiego Księstwa Warszawskiego, a później po Kongresie Wiedeńskim w skład Królestwa Kongresowego. Ponowny rozkwit miasta był związany z budową nowej drogi z Warszawy do Radomia w I połowie XIX wieku, ożywieniem handlu na targach i jarmarkach oraz ponowna lokalizacja w Grójcu siedziby powiatu wydzielonego z dawnego powiatu warszawskiego. Podczas II wojny światowej Grójec pełnił rolę schronienia i zaplecza żywnościowego dla mieszkańców Warszawy oraz był ogniskiem lokalnego ruchu oporu.

Grójec jest obecnie siedzibą powiatu w województwie mazowieckim i niepisaną stolica tego regionu oraz polskiego sadownictwa. Płody tej ziemi trafiają na stoły nie tylko polskich konsumentów, świadcząc tym samym o wielkości i sławie dawnego Grodźca, starej osady liczącej już sobie bez mała 3500 lat i miasta o ponad 590 letniej tradycji.


 uwarkaWarka – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim. Siedziba gminy to Warka. Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 18 976 osób.
Powierzchnia: 201,1 km²

Wspaniała historia

Historia Warki wiąże się z ważnymi wydarzeniami w historii Polski. To tutaj w 1656 r. hetman koronny Stefan Czarnecki odniósł zwycięstwo w bitwie ze Szwedami. Na pamiątkę tego wydarzenia warecki rynek nosi imię Stefana Czarnieckiego.

W Warce swoje dzieciństwo spędził opisywany na kartach podręczników jako „bohater dwóch narodów” polskiego i amerykańskiego gen. Kazimierz Pułaski. Obecnie w siedemnastowiecznym dworze na Winiarach w Warce znajduje się muzeum jego imienia.

Z dziejami Warki wiążą się także dramatyczne losy innego bohatera. W 1797 przyszedł na świat w Warce Piotr Wysocki. Bohater powstania listopadowego został pochowany na wareckim cmentarzu. W mieście znajduje się tablica upamiętniająca miejsce, w którym stał dom zamieszkany przez Piotra Wysockiego po powrocie z zesłania a pomnik bohatera znajduje się na placu przy gminnej instytucji kultury „Dworek na Długiej”.

Warkę dotkliwie dotykały kolejne wojny, pożary i klęski. Miasto na zmianę przezywało kryzysy i okresy prosperity. Szczęśliwie przetrwało do dzisiaj a pozostałe z różnych okresów historycznych zabytki kształtują tożsamość historyczną i kulturową jego mieszkańców oraz stanowią atrakcje dla odwiedzających miasto turystów.


ujasieniec

Gmina Jasieniec położona jest w południowo-wschodniej części powiatu grójeckiego, a jednocześnie w centralnej części województwa mazowieckiego. Zalicza się ona do grójeckiego rejonu sadowniczego i z tego powodu często nazywana jest gminą kwitnących jabłoni i wiśni.
Pierwsze ślady osadnictwa na tym terenie datowane są na schyłek epoki brązu (800-500 lat p.n.e.), ich ślady znaleziono w dzisiejszej wsi Gośniewice nad rzeką Kraską. Powstanie parafii Jasieniec datować można na wiek XIII (mógł to być rok 1208), a sama wieś Jasieniec notowana była w roku 1239. W XVI w. do parafii Jasieniec należało już 19 wsi szlachty folwarcznej i 8 wsi szlachty zagrodowej. Zamieszkiwały tu rody m.in. Jasieńczyków, Łychowskich (herbu Jasieńczyk), Falęckich, od których nazwisk zostały utworzone nazwy wsi. Na terenie gminy możemy też znaleźć ślady powstania styczniowego. 18 maja 1863 roku w Gołębiowie oddział powstańczy majora Władysława Grabowskiego stoczył bitwę z regularnym wojskiem carskim dowodzonym przez gen. Mikołaja Meller-Zakomelskiego. W bitwie zginęło ponad 30 powstańców, a 180 dostało się do niewoli.

Jasieniec leży nieomal w połowie drogi między dwiema aglomeracjami miejskimi, tj. Warszawą (odległą o 53 km) i Radomiem (odległym o 60 km), które łączy droga krajowa nr 7 (Warszawa-Kraków), przebiegająca w pobliżu granic gminy. Najbliższe miasta to: Grójec (6 km) oraz Warka (18 km, równocześnie najbliższa stacja kolejowa), które łączy droga wojewódzka nr 730. Sąsiaduje z gminami: Grójec, Chynów, Warka, Promna, Goszczyn i Belsk Duży. Transport osobowy realizowany jest przez komunikację autobusową (PKS), która zapewnia bezpośrednie połączenia Jasieńca z Grójcem, Warką i Warszawą.
Pod względem geologicznym obszar gminy Jasieniec położony jest w południowozachodniej  części niecki warszawskiej, na wysokości 70-110 m n.p.m. Gmina zajmuje obszar około 10 780 ha, z czego około 8 974 ha stanowią użytki rolne. Lasy i grunty leśne zajmują ok. 1530 ha, co stanowi 14,6% powierzchni gminy. Największy kompleks leśny (sosnowo-dębowy) to Las Boglewicki, znajdujący się w południowo-wschodniej części gminy. Resztę stanowią grunty zabudowane i zainwestowane oraz nieużytki.
W skład gminy wchodzi 36 wsi rolniczych, zorganizowanych w 31 sołectw. Największe z nich to: Jasieniec, Boglewice, Gośniewice i Zbrosza Duża.
Na terenie gminy Jasieniec zamieszkuje 5 403 mieszkańców, z tego 1100 osób mieszka w miejscowości Jasieniec. Ludność gminy jest znacznie rozproszona w 36 miejscowościach wiejskich (31 sołectw). Tylko osiem miejscowości liczy więcej niż 200 mieszkańców, w 12 miejscowościach mieszka od 100 do 200 osób, a w pozostałych 16 poniżej 100 osób.

Gmina Jasieniec charakteryzuje się małą ilością lasów. Na jej terenie znajduje się jeden zwarty kompleks leśny, Las Boglewicki o powierzchni ok. 1 tys. ha, położony w rejonie miejscowości Boglewice i Rytomoczydła przy południowo-wschodniej granicy gminy. W kompleksie tym dominuje drzewostan sosnowy (40 do 80 lat), z niewielkimi połaciami drzewostanu dębowego. Przewiduje się utworzenie na jego terenie obszaru krajobrazu chronionego. Na terenie gminy zarejestrowano osiem pomników przyrody. Na szczególną uwagę zasługuje ciekawy zespół przyrodniczy, będący częścią dziedzictwa przyrodniczego, położony w obrębie rzeki Kraski, na granicy dwóch wsi: Jasieniec i Warpęsy. W jego skład wchodzą: dwa parki podworskie,  teren lasu ze stawami, położony przy parku w Jasieńcu, zespół trzech stawów w Jasieńcu (obecnie odnowione), zespół stawów i zalesień otaczający dwór w Warpęsach, rozległe łąki w dolinie rzeki Kraski.
Teren gminy Jasieniec leży w całości w zlewni rzeki Wisły. Do najistotniejszych elementów jej sieci hydrograficznej należy rzeka Czarna (w centralnej części gminy) i rzeka Kraska (w północnej części) oraz ich dopływy.
Na Walory krajoznawcze gminy Jasieniec, na które składają się obiekty historyczne i zabytkowe (osiem zespołów pałacowo-parkowych, liczne obiekty sakralne oraz zabudowy przemysłowej), a także osobliwości przyrody, które są niezaprzeczalnym atutem i atrakcją tego obszaru. Zabytkowy zespół parkowy w Jasieńcu oraz grzybne lasy (okolice Boglewic i Osin) to kolejne atuty dla przyszłego rozwoju turystyki w gminie Jasieniec. Stawy na rzece Krasce w Jasieńcu (własność gminna), które zostały odbudowane na powierzchni ok. 2,8 ha i mogą stanowią tereny do uprawiania wędkarstwa, oraz obszar rekreacyjny.


uchynowGmina Chynów położona jest nad rzeką Czarną, w powiecie grójeckim, w środkowej części województwa mazowieckiego, w odległości około 40 km w kierunku południowym od Warszawy.
Bliskość metropolii warszawskiej ma duże znaczenie dla szans rozwojowych gminy Chynów ze względu na usytuowanie w strefie aktywizacji gospodarczej, stanowiącej efekt oddziaływania Warszawy. Tereny tej strefy, w stosunku do pozostałych obszarów Mazowsza, są atrakcyjniejsze dla lokalizacji działalności gospodarczej oraz jako miejsce zamieszkania. O atrakcyjności obszarów zlokalizowanych w tej strefie decyduje bliskość i dobre powiązanie ze stolicą. Warszawa generuje także duże zapotrzebowanie na funkcje rekreacji i wypoczynku.
Urozmaiceniem powierzchni terenu gminy są wzniesienia i wały wydmowe o łagodnych kształtach. Ta lekko falista wysoczyzna morenowa przecięta jest doliną rzeki Czarnej dzielącą obszar gminy na części - zachodnią i wschodnią.
Lasy stanowiące ok. 13% powierzchni, występują w formie rozproszonej we wschodniej, środkowej i północnej części gminy. Stanowią istotny element krajobrazu podnosząc jego walory estetyczne. Położenie lasów w sąsiedztwie gleb o niskiej przydatności rolniczej (dotyczy to głównie północnej części gminy) w rejonie dostępnym komunikacyjnie, szczególnie dla miasta Warszawy, czyni wspomniany obszar gminy atrakcyjnym dla lokalizacji budownictwa letniskowego oraz mieszkaniowego.
Gmina położona jest w rejonie ukształtowanej specjalizacji sadowniczej o znaczeniu krajowym w tzw. - „grójecko-wareckim zagłębiu sadowniczym”. Rejon ten obejmuje 11 gmin, w którym sady zajmują ponad 46 tys. ha, produkując 1/3 owoców w kraju.
Siedziba władz samorządowych znajduje się w centralnej części gminy - w miejscowości Chynów.


ugoszczyn

Gmina Goszczyn to gmina wiejska położona w województwie mazowieckim, powiat grójecki. Wśród 10 gmin powiatu zajmuję dziesiąta lokatę pod względem powierzchni i liczby ludności. Gminę o powierzchni 58 km2 zamieszkuję 3000 mieszkańców utrzymujących się głównie z rolnictwa, pracujących w 630 gospodarstwach rolnych .Gmina Goszczyn liczy 11 sołectw   Jakubów, Bądków, Długowola, Goszczyn, Józefów, Kolonia Bądków, Modrzewina Nowa Długowola, Olszew, Romanów,  Sielec.  Bezrobocie utrzymuje się na bardzo niskim poziomie i wynosi około 4 %. W ewidencji Urzędu Gminy zarejestrowanych jest 120 przedsiębiorców w większości działających w zakresie handlu i usług transportowych. Mieszkańcy gminy są zaopatrzeni w wodę z trzech ujęć: Goszczyn , Sielec i Józefów. Z sieci wodociągowej o długości 30 km korzysta 450 odbiorców. Gminę obsługuję jedna oczyszczalnia ścieków wybudowanych w 2002 roku.   Główne tendencję rozwojowe gminy Goszczyn to: dalsze wodociągowanie i kanalizacja, poprawa nawierzchni i dróg, rozwój bazy kulturowo- sportowej, utworzenie strefy dla przemysłu.

Gmina Goszczyn jest położona na wysoczyźnie Rawskiej. Jest to obszar lekko pofalowanej wysoczyzny polodowcowej. Wysoczyzna ograniczona jest od południa Doliną Pilicy, na wschodzie natomiast doliną Kraski – Jeziorki gdzie przechodzi łagodniej w bardziej wyrównaną i obniżoną równinę warszawską.
Obszar ten charakteryzuję się małym zalesieniem i brakiem naturalnych zbiorników wodnych. Przez teren Gminy Goszczyn przepływa rzeka Dylewka ( Czarna Woda), która stanowi lewostronny dopływ Pilicy, do której wpada w połączeniu z rzeką Borówką jako rzeka Rykolanka w miejscowości Rynek w gminie Promna. Źródła cieku znajdują się   w okolicy Kozietuły Nowe na wysokości 150 m n.p.m .  Dylewka o długości 5,6 km i szerokości koryta 2,5 metra odwadnia obszar 162 km2 w gminie Mogielnica i Goszczyn. Niestety jej wody są dość zanieczyszczone  przez pobliskie domostwa i zakłady.

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
WSPÓLNA SPRAWA

ugrojec

Ważne strony

uwm Urząd Marszałkowski 
www.mazovia.pl

 


arimrAgencja Restrukturyzacji
www.arimr.gov.pl

 


ugrojecUrząd Gminy i Miasta w Grójcu
www.grojecmiasto.pl


uwarkaUrząd Miejski w Warce
www.warka.pl

 


uwarkaUrząd Gminy Jasieniec
www.jasieniec.pl

 


uwarkaUrząd Gminy Goszczyn
www.goszczyn.pl

 


uwarkaUrząd Gminy Chynów
www.chynow.pl

 


Ankieta